Inspiring Caring Leaders Across Cultures  

Fulbright Knowledge Sharing


INTERNATIONALIZATION AT HOME: ความเป็นสากล’ เบ่งบานได้จาก ‘ในบ้าน

พรทิพย์ กาญจนนิยต อดีตผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ว่าด้วยจุดเริ่มของคำว่า ‘ความเป็นสากล’ (Internationalization – IZN) ในประเทศไทย หากย้อนดูในอดีตไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาจะพบว่า เราใช้คำศัพท์ ‘Globalization’ ส่วนใหญ่เพื่อแสดงผลกระทบของการเคลื่อนย้ายเพื่อผลทางการเมืองและเศรษฐกิจจากประเทศพัฒนาแล้วไปสู่ประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า ทำให้เกิดการบัญญัติศัพท์คำว่า ‘โลกาภิวัตน์’ ในเวลาต่อมา และทำให้ดูเหมือนกับว่า ‘ความเป็นสากล’

Read More >

Special Story of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother and “Khon”

In celebrating Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday on August 12, 2019 and Thailand Mother’s Day, Fulbright Thailand

Read More >

Depression Decoded รู้จัก ระวัง และรับมือโรคซึมเศร้า

Thailand Internationalization Forum 2019 21 มิถุนายน 2019 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) SUMMARY Mental Health and Depression : เปิดประด็นให้เป็นเรื่อง ผ.ศ.

Read More >

Long Live Her Majesty Queen Sirikit

In celebrating Her Majesty Queen Sirikit’s Birthday on August 12, 2018 and Mother’s Day, Fulbright Thailand proudly shares with our

Read More >

Breaking Cultural Taboos : ประเด็นอ่อนไหวในการศึกษา

Thailand Internationalization Forum 2018 24 มิถุนายน 2018 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) SUMMARY Introduction: เกริ่นก่อนเข้าเรื่อง • ความหลากหลายทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศถือประเด็นข้ามวัฒนธรรมที่มีอ่อนไหว จึงมักถูกมองข้าม ไม่เป็นที่นึกถึงหรือพูดถึงกันนักในสังคมไทย แต่เป็นประเด็นที่แวดวงสากลถือเป็นเรื่องใหญ่

Read More >

คนไทยไปไม่ถึงการเรียนรู้จริงหรือ

พรทิพย์ กาญจนนิยต
ผู้อำนวยการบริหาร

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

Read More >

Trendy Leaders: Thirsts to Link, Thrills to Learn

Porntip Kanjananiyot
Chotima Chaitiamwong

Thailand-United States Educational Foundation
(TUSEF/Fulbright Thailand)

Read More >

Leading Leaders: Lead and Let Lead

Porntip Kanjananiyot
Chotima Chaitiamwong

Thailand-United States Educational Foundation
(TUSEF/Fulbright Thailand)

Read More >

Thailand’s Higher Education Internationalization in Practice Voice of a Stakeholder

Porntip Kanjananiyot
Chotima Chaitiamwong

Thailand-United States Educational Foundation
(TUSEF/Fulbright Thailand)

Read More >