Inspiring Caring Leaders Across Cultures  

Breaking Cultural Taboos : ประเด็นอ่อนไหวในการศึกษา


Published Date : Jul 12, 2018

Thailand Internationalization Forum 2018
24 มิถุนายน 2018
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

SUMMARY

Introduction: เกริ่นก่อนเข้าเรื่อง

• ความหลากหลายทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศถือประเด็นข้ามวัฒนธรรมที่มีอ่อนไหว จึงมักถูกมองข้าม ไม่เป็นที่นึกถึงหรือพูดถึงกันนักในสังคมไทย แต่เป็นประเด็นที่แวดวงสากลถือเป็นเรื่องใหญ่ ที่คนทั่วไปจะต้องทำความเข้าใจ รู้จักวางตน และมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นมาตรฐาน

• หากสถาบันอุดมศึกษาของไทยต้องการพัฒนาสู่ความเป็นสากล เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ จะให้ความสำคัญเฉพาะสิ่งที่ตาเห็นและจับต้องได้เช่นสิ่งก่อสร้างและเทคโนโลยีไม่ได้ จะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ควบคู่กันไปด้วย เพราะความเปลี่ยนแปลงในโลกล้วนเกิดจากคน จึงต้องเข้าใจคนในหลายมุมมอง รวมทั้งเข้าใจเงื่อนไขและความต้องการของคนที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

• ความหลากหลายทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ นับเป็นความท้าทายซึ่งมีอยู่สังคมไทยมานาน มีการตระหนักรู้ในระดับหนึ่ง มีการยอมรับและเปิดให้คนที่มีความแตกต่างทางเพศเข้าสู่วงสังคมมากขึ้น แต่ บทบาทและเสรีภาพของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยยังค่อนข้างจำกัด และกระจุกตัวอยู่ในบางวงการ เพราะค่านิยมดั้งเดิมและทัศนคติของคนกลุ่มใหญ่ ไม่นับระบบรองรับต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภค กฎหมาย ฯลฯ ที่จะช่วยให้คนเหล่านี้รู้สึกสบายใจ ปลอดภัย และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริง

• ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศก็เช่นเดียวก้น และอาจจะร้ายแรงกว่าในแง่ที่เราไม่เคยคิดว่าเป็นปัญหา เพราะมีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเหมือนเป็นเรื่องปกติ ทั้งในโทรทัศน์และในชีวิตประจำวัน หลายต่อหลายครั้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ยังถือเป็นเรื่องขบขัน นำมาเล่าต่อๆ กัน เป็นเรื่องสนุกสนาน จนคนที่เป็นต้นเรื่องเข้าใจว่าการล่วงละเมิดทางเพศคือการสร้างความบันเทิงให้คนรอบข้าง เกิดเป็นพฤติกรรมซ้ำซาก การล้อเลียนกันในกลุ่มนักเรียนประถมซึ่งถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศอย่างหนึ่ง สามารถพัฒนาเป็นนิสัยติดตัวไปจนโตหากได้รับการส่งเสริมให้เข้าใจผิดว่าทำได้ ทำแล้วดีมีเพื่อน เป็นที่สนใจ

• สถาบันการศึกษาและนักการศึกษาจึงมีหน้าที่สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติในเรื่องความหลากหลายทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศให้แก่ชุมชน โดยทำให้สถาบันเป็นตัวอย่างที่ดี ให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นอ่อนไหวนี้ กระจายไปสู่ภาคอื่นของสังคมต่อไป

Gender Diversity/Identity: เพศและทางเลือกที่เปลี่ยนแปลง/ซับซ้อน

ผ.ศ. เบญจวรรณ อุบลศรี
ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

• ในขณะที่คนไทยเพิ่งจะเริ่มชินกับคำว่า LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning) ประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาและอังกฤษมีการเปิดกว้างสำหรับเพศทางเลือกที่มีความหลากหลายและซับซ้อนกว่า ในปี 2557 (2014) ผู้ใช้เฟสบุ๊คของอเมริกาสามารถระบุเพศตามความต้องการได้ถึง 50 ประเภท ขณะที่ผู้ใช้ชาวอังกฤษสามรถเลือกได้มากกว่าถึง 71 ประเภท ส่วนสรรพนามบุรุษที่ 3 ก็เพิ่มจาก เขา (he) และ เธอ (she) เป็น them ซึ่งฟังดูกลางกว่า แม้จะเป็นเอกพจน์หมายถึงบุคคลเพียงคนเดียวก็ตาม

• สังคมส่วนใหญ่ของไทยไม่สามารถตามทันความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ แต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นแล้วในระดับปัจเจกบุคคล แม้จะไม่ซับซ้อนและหลากหลายเท่าที่อื่น แต่กลุ่มประชากรที่ไม่ใช่ “ผู้หญิง” และ “ผู้ชาย” ก็มีจำนวนมาก ในปี 2557 ประชากรเกย์ไทยเป็นประชากรกลุ่มใหญ่อันดับ 8 ของประชากรเกย์บนเฟสบุ๊ครองจาก อินเดีย อเมริกา อียิปต์ เวียดนาม อินโดนีเซีย/ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ตุรกี และบังคลาเทศ (http://www.zocialine.com/blog/gay_populatoin_global/) ทำให้สถาบันการศึกษาต้องกลับมาดูว่านักศึกษาของเรา รวมทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนมีความหลากหลายทางเพศแบบใดบ้าง สถิติและแนวโน้มเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมของนักศึกษาและความต้องการที่แตกต่างกัน

• ช่วงวัยเรียนถือเป็นช่วงรอยต่อสำคัญของการค้นพบและการสร้างบุคลิกภาพของตัวเอง บทความจาก www.campuspride.org ของอเมริการะบุว่า เด็กในช่วงอายุเฉลี่ยนระหว่าง 10-15 ปี จะเริ่มมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับเพศสภาพและเพศวิถีของตนเอง และจะเริ่มมีการสำรวจตัวตน พัฒนาบุคลิกภาพตามเพศวิถี รวมทั้งเปิดตัวในช่วงมหาวิทยาลัย ซึ่งในระหว่างช่วงเวลาสำคัญนี้ เด็กอาจจะได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ ที่สามารถส่งผลต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ปัญหาหลัก ๆ ที่นักเรียนนักศึกษาเพศทางเลือกพบบ่อย เช่น

 ทางเลือกและอิสระในการใช้ห้องน้ำ หอพัก และสถานที่สาธารณะ ที่เหมาะสมตรงกับเพศวิถี
 การล่วงละเมิดทางเพศ
 การถูกล้อเลียน
 อาญชากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง (Hate Crime)
 ความเครียด วิตกกังวล และซึมเศร้า
 สภาพจิตใจที่หดหู่นำไปสู่การสูบบุหรี่ ติดเหล้า และใช้ยาเสพติด
 ความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่น HIV/AID
 ความคิดอยากฆ่าตัวตาย ความพยายาม หรือ การฆ่าตัวตาย

• นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่กลุ่มเพศทางเลือก ก็จะได้รับการหล่อหลอมพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อความแตกต่างทางเพศ ที่พัฒนาไปสู่การสร้างบรรยากาศทางบวกหรือลบต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ “สภาพจิตใจ” ของนักเรียนนักศึกษา พอ ๆ กับความรู้ทางวิชาการ เพื่อช่วยให้เยาวชน¬ของประเทศประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและการทำงานนอกรั้วสถาบันการศึกษา อีกทั้งยังมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสร้างบรรยากาศทางสังคมที่ยอมรับและเป็นมิตรต่อความแตกต่างในมุมอื่น ๆ ของสังคมซึ่งเป็นที่รวมผลผลิตทางการศึกษาไว้ด้วยกัน

Taboos Decoded

คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต
อดีตผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
อาจารย์ศุภชัย ชาญวรรณกุล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตผู้รับทุนฟุลไบรท์
คุณธัญญรัตน์ ดอกสน
Producer, BBC News และอดีตผู้รับทุนฟุลไบรท์

• โดยทั่วไปแล้ว เพศทางเลือกในสังคมไทยได้รับแรงกดดันทางสังคมและครอบครัวสูงมาก เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ช่วงวัยเปลี่ยนผ่านไม่ง่ายและอาจสร้างปัญหาทางจิตใจในระยะยาว สิ่งสำคัญสำหรับเพศทางเลือกคือการยอมรับตัวเอง การยอมรับของครอบครัว และการวางตัวที่เหมาะสม (กาลเทศะ)

• การยอมรับตัวเองและการยอมรับของครอบครัวจะทำให้เพศทางเลือกมีความมั่นใจ ส่วนการวางตัวที่เหมาะสมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดูดี น่านับถือ เหมาะสมกับหน้าที่การงาน เป็นการช่วยลบล้างการมองคนโดยใช้กรอบความคิดแบบเดิม ๆ รวมทั้งอคติเกี่ยวกับเพศทางเลือก และเพิ่มการยอมรับของสังคม

• การเลือกปฏิบัติตนให้เหมาะกับกลุ่มสังคมแต่ละกลุ่มก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากข้อจำกัดและการเปิดกว้างของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มสังคมที่จะยอมรับเพศทางเลือกได้เท่ากัน โดยเฉพาะใน social media ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสังคมหลากหลายกลุ่ม การจะโพส หรือแชร์อะไร จึงจำเป็นต้องพิจารณาให้ดีว่าจะมีผลกระทบทางลบอะไรบ้าง

• ความท้าทายหลักของเพศทางเลือกคือการรับมือกับทัศนคติ/อคติ และคำถามที่อาจจะไม่ได้เกิดจากความประสงค์ร้าย แต่สร้างความอึดอัด รำคาญ หรือแม้กระทั่งความรู้สึกกดดัน หดหู่

• ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เรามักเข้าใจว่าสังคมอเมริกันเปิดกว้างกับความหลากหลายทางเพศ แต่ในความเป็นจริงคนอเมริกันจำนวนมากยังมีความเข้าใจผิดและทัศนคติในแง่ลบเกี่ยวกับเพศทางเลือก โดยเฉพาะนอกเขตมหาวิทยาลัย เพศทางเลือกจึงอาจจะได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีนัก บางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับคนไทย เช่น สรรพนาม ก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนอเมริกันที่เป็นเพศทางเลือก นักเรียนต่างชาติจึงต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจบริบททางสังคมของแต่ละที่ระยะหนึ่งก่อน

Gender Identity in America เรื่องเล่าจากมุมอื่น

Mr. Alex Ash
ผู้รับทุนฟุลไบรท์โครงการ 2018 English Teaching Assistantship Program โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ชลบุรี
Ms. Zoe Trout
ผู้รับทุนฟุลไบรท์โครงการ 2018 English Teaching Assistantship Program โรงเรียนบ้านบ่อวิน ชลบุรี

• ความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นสำคัญในสหรัฐ โดยมีคนอเมริกันจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ระบุว่าตัวเองเป็นเพศทางเลือก ซึ่งไม่ตรงกับเพศกำเนิดและเพศหลักที่เป็นที่รู้จักคือ เพศชายและเพศหญิง หลายคนรับบริการทางการแพทย์เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สอดคล้องกับเพศวิถี เช่น การเสริมฮอร์โมน (hormone replacement therapy) และการผ่าตัดแปลงเพศ ผู้ที่เป็นเพศทางเลือกสามารถแจ้งเปลี่ยนชื่อและคำนำหน้าชื่อให้เหมาะสมได้ แต่รายละเอียดและขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ

• ส่วนใหญ่แล้ว ช่วงวัยอุดมศึกษาจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญของเพศทางเลือก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจำต้องเข้าใจเรื่องความแตกต่างทางเพศและความต้องการที่หลากหลายของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อย เช่น ชื่อและเพศที่ไม่ตรงกับหลักฐานทางราชการ การใส่ชุดฟอร์ม ที่พัก ห้องน้ำ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ

• ความท้าทายสำหรับนักศึกษาข้ามเพศชาวต่างชาติในสถาบันการศึกษาของไทยคือ คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ แบะกรอบความคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศค่อนข้างจำกัด ที่เห็นได้ชัดคือสรรพนามซึ่งมีเพียงแค่ 2 เพศเท่านั้น ต่างจากอเมริกาที่แต่ละคนสามารถเลือกใช้สรรพนามให้ตรงกับเพศวิถีของตน โดยจะใช้สรรพนาม he/him/his, she/her/hers, หรือ they/them/theirs ที่สื่อถึงความเป็นกลางไม่ใช่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็ได้ ดังนั้น การที่คนไทยเรียกเกย์ซึ่งไม่ใช่กระเทยแต่เป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันว่า เธอ (she) จึงสร้างความสับสนและให้ความรู้สึกดูถูกเหยียดหยามในความคิดของคนอเมริกัน

• ในทางกลับกัน นักศึกษาไทยที่เป็นเพศทางเลือกอาจจะต้องปรับทัศนคติที่มีต่ออเมริกาใหม่ ในความเข้าใจของคนจำนวนมาก อเมริกาเป็นประเทศที่ให้สิทธิ เสรีภาพ และการยอมรับความแตกต่างทางเพศ แต่เนื่องจากอเมริกาเป็นประเทศใหญ่ แต่ละพื้นที่แต่ละรัฐจึงมีระดับการยอมรับเพศทางเลือกที่ต่างกันไป นักศึกษาไทยจึงควรหาข้อมูลเกี่ยวกับเพศทางเลือกในรัฐนั้น ๆ ก่อนเดินทาง

Harassment: เรื่องเก่าในมุมมองใหม่

ผ.ศ. เบญจวรรณ อุบลศรี
ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

• การล่วงละเมิด (harassment) มีหลายรูปแบบ เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ การล่วงละเมิดทางร่างกาย (เช่น การทำร้ายร่างกาย) การล่วงละเมิดทางอารมณ์และจิตใจ การล่วงละเมิดทางวาจา ฯลฯ แต่การล่วงละเมิดทางเพศเป็นประเด็นซับซ้อนและอ่อนไหวในสังคมไทย มีความเข้าใจที่ผิด และหลักการปฏิบัติที่ยังไม่เป็นสากล

• National Sexual Violence Resource Center ของอเมริการะบุว่า ผู้หญิง 1 ใน 5 คน และผู้ชาย 1 ใน 16 คนมีประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศในระหว่างเรียนมหาวิทยาลัย โดยเพศทางเลือกเป็นกลุ่มที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศมากที่สุดและเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศ (sexual assault) มากที่สุดด้วย

• นักศึกษาที่ยอมรับว่าเคยล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่น ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเกิดจากความสนุก โดย 1 ใน 3 รับว่าทำลงไปเพราะเข้าใจว่าอีกฝ่ายเรียกร้องความสนใจทางเพศ (A report from the American Association of University Women Education Foundation)

• ปฏิกิริยาของสังคมต่อการล่วงละเมิดทางเพศมักเป็นไปในทางที่ไม่ค่อยเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสียหายนัก หากมีการตอบสนองใด ๆ ก็มักล่าช้า และส่งผลกระทบในทางลบโดยเฉพาะด้านจิตใจของผู้เสียหายและครอบครัว ขณะที่แทบจะไม่มีใครสนใจกับกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นผู้ล่วงละเมิดเลย

• มหาวิทยาลัยจำต้องให้ความสำคัญกับประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศ เพราะหากไม่มีการจัดการที่ดีจะนำไปสู่บรรยากาศที่เอื้อต่อการคุกคามและการใช้กำลังทางเพศทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

Harassment: Misperceptions and Malpractices

ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนทร์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

• การคุกคามทางเพศคือ พฤติกรรมไม่พึงปรารถนา (unwelcoming) และไม่พึงประสงค์ (unwanted) ทำให้ผู้ถูกกระทำ หรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ

• การคุกคามทางเพศไม่ได้หมายถึงการทำร้ายทางเพศและการข่มขืนเท่านั้น แต่รวมไปถึง การคุกคามทางกาย (การสัมผัสที่ส่อนัยไปทางเพศ) การคุกคามทางวาจา (วิภาควิจารณ์รูปร่างหน้าตา ชีวิตส่วนตัว การดูหมิ่นเนื่องจากเพศของบุคคลนั้น) การคุกคามด้วยอากัปกริยาที่ส่อไปในทางเพศ (ขยิบตา ทำไม้ทำมือ) การคุกคามด้วยการเขียนหรือรูปภาพ (ติดภาพอนาจาร) และการคุกคามทางอารมณ์ (การแบ่งพวก การเลือกปฏิบัติ)

• ความท้าทายในการจัดการกับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่เกิดจากทัศนคติที่ผิด ๆ เช่น ผู้หญิงเป็นฝ่ายผิดเพราะแต่งตัวและแสดงกริยาไม่เหมาะสม การเย้าแหย่ทางวาจาเป็นการสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน ผู้อาวุโสสามารถหยอกล้อกับผู้น้อยด้วยความเอ็นดู และไม่มีการร้องเรียน แสดงว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญ

• เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัด เราจะต้องมีการประเมินความเสี่ยง (รวมถึงจากผู้คนรอบข้างและลักษณะกายภาพของพื้นที่) เพื่อดูว่าจะปฏิเสธ ต่อรองและผัดผ่อนอย่างไร นอกจากนี้ยังต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองด้วยอุปกรณ์ช่วย เช่น สเปรย์ นกหวีด เพื่อป้องกันตัวเองจากเหตุไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ

• หลักการปฏิเสธการคุกคามทางเพศ
 มีความตั้งใจแน่วแน่ เชื่อมั่นว่าไม่ได้ทำผิด และไม่มีเหตุผลที่ต้องหลบหลีก
 ใช้น้ำเสียงและท่าทางที่จริงจังหนักแน่น ไม่หลบสายตา มองด้วยความเคารพ
 ชี้แจงทำความเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีฐานะเท่ากัน และการกระทำนั้น ๆ ไม่เหมาะ ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดี
 เอาตัวเองออกจากสถานการณ์โดยเร็ว

• หลักการให้ความช่วยเหลือ
 แม้จะไม่ได้เป็นผู้ถูกคุกคาม แต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ก็ควรยื่นมือเข้าแทรก อาจจะโดยการขัดจังหวะ หรือถามผู้ถูกคุกคามตรง ๆ
 พร้อมรับฟังปัญหาเมื่อมีคนมาปรึกษา ฟังด้วยความเคารพ ตั้งใจ ไม่ด่วนตั้งข้อสงสัย และไม่คาดคั้นหาตัวผู้คุกคาม
 จดบันทึกหรือเก็บหลักฐานอื่น ๆ
 ประเมินแนวทางช่วยเหลือ เช่น การใช้กฎระเบียบ กฎหมาย หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ

• หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยสามารถจัดระบบป้องกันการคุกคามทางเพศได้โดย
 จัดทำ หลักการปฏิบัติ (code of conduct) และ ขั้นตอนการปฏิบัติ (procedure)
 เพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศกับทุกคนในองคก์กร เช่น การประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องหลักการปฏิบัติ และการอบรม

REFERENCES และข้อมูลเพิ่มเติม

Terms

Binary – ระบบคิดที่ว่ามีเพียงเพศชายและเพศหญิงเท่านั้น
Cisgender – บุคคลที่มีเพศวิถีตรงกับเพศกำเนิด แต่ยอมรับการมีอยู่ของเพศอื่นนอกหนือจากเพศชายและเพศหญิง
Gender Fluid – บุคคลที่ไม่ระบุเพศวิถีแน่ชัด สามารถแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมกัน และเปลี่ยนไปมาได้ขึ้นอยู่กับบริบท
Non-binary – เพศที่อยู่นอกเหนือจากเพศชาย และเพศหญิง
Transgender – บุคคลที่มีความชอบและการแสดงออกไม่สอดคล้องกลับเพศกำเนิด
Transitioning – กระบวนการทางสังคม กฎหมาย และการแพทย์ที่ช่วยให้บุคคลนั้นสามารถใช้ชีวิตอย่างเปิดเผย ในฐานะเพศที่ต่างจากเพศกำเนิด
Transsexual person – บุคคลที่กำลังอยู่ระหว่างชั้นตอนหรือผ่านการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจากเพศกำเนิดไปสู่อีกเพศหนึ่ง

Online Articles

Brown, Anna (2017, June 13). 5 key findings about LGBT Americans. Retrieved from http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/13/5-key-findings-about-lgbt-americans/

Chollar, Ric (2013, June 17). 10 Physical and Emotional Health Concerns of LGBTQ Students. Retrieved from https://www.campuspride.org/resources/10-physical-and-emotional-health-concerns-of-lgbt-students/

Deshpande, Ashwini (2017, November 17). What to do about sexual harassment on campuses. Retrieved from http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20171116082639705

Miller, Susan (2018, January 25). Tolerance takes a hit: Americans less accepting of LGBT people in 2017, survey shows. Retrieved from https://www.usatoday.com/story/news/nation/2018/01/25/tolerance-takes-hit-americans-less-accepting-lgbt-people-2017-survey-shows/1062188001/

Steinmetz, Katy (2017, March 16). Beyond ‘He’ or ‘She’: The Changing Meaning of Gender and Sexuality. Retrieved from http://time.com/magazine/us/4703292/march-27th-2017-vol-189-no-11-u-s/

Study.com. Sexual Harassment on Campus: What Are Students’ Rights?. Retrieved from https://study.com/articles/How_to_Address_Sexual_Harassment_on_Campus.html

Websites

www.campuspride.org – a non-profit organization for a safer college environment for LGBT students
www.nsvrc.org – National Sexual Violence Resource Center
www.aauw.org – The American Association of University Women Education Foundation